1239 Budapest, Bevásárló u. 4.

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Akció

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A CITY MARKET SOROKSÁR ’KEDVENC CITY MARKET ÜZLETED’ JÁTÉKÁNAK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

1.1 A City Market Kft. https://www.facebook.com/CityMarketSoroksar weboldalon (a továbbiakban: Rajongói oldal) szervezett, ’KEDVENC CITY MARKET ÜZLETED’ elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a City Market Kft. (székhely: 1221 Budapest, Anna u. 18., cégjegyzékszám: 0109363515, adószám: 10959156-2-43; a továbbiakban: Szervező).

 

1.2 A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott feat. Kft. (székhely: Budapest 1013 Pauler utca 11., cégjegyzékszám: 01-09-33500, adószám: 26611387-2-41; a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

 

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (amennyiben személye annak alapján azonosítható; a továbbiakban: Facebook profil) rendelkező, 2.4. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt teljesíti a következő feltételeket:

 

2.1.1 A Rajongói oldalon megosztott, a Játék promóciójára szolgáló posztok alá hozzászólás formájában válaszol a posztban feltett kérdésre (a továbbiakban: Hozzászólás) a Játék 3.1. pontban meghatározott időtartama alatt.

2.1.2 A hozzászólással a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint az Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak Játékkal összefüggő, a 9. pontban írtak szerinti kezeléséhez.

(a továbbiakban együtt: Pályázat).

 

2.2 A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható.

 

2.3 Játékos a Játékban kizárólag 1 (egy) darab Pályázattal jogosult részt venni. A Pályázat csak akkor érvényes, ha az adott Hozzászólás a Játék 3.1. pontban meghatározott időtartama alatt történik. A Játék lezárását követően tett Hozzászólások nem minősülnek érvényes Pályázatoknak, azokat a Szervező a sorsolások során nem veszi figyelembe, a Játékból kizárja ezen Pályázatokat.

 

2.4 A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

2.5 A Játékosok a Facebook regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

2.6 Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

 

2.7 Visszaélés gyanújának esetében a Szervezőnek jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Szervező a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

 

2.8 Szervező kizárólag azokat a beküldött Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.9 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.10 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező a Játékos által megadott adatok valóságtartalmáért nem felel.

 

2.11 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy felhasználónév alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook profilokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

 

2.12 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek és így a Játékból kizárásra kerülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén, trágár, erőszakos, gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló, alpári, másokat lejárató szavakat, feliratokat, képeket tartalmaznak, (ii) pornográf tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, közerkölcsöt, mások faji, nemzetiségi, felekezeti, nemi hovatartozását, egyéb jogait vagy jogos érdekét (iv) vallási, világnézeti, politikai nézeteit, gyűlöletkeltő, ellentéteket szító vagy széles körű ellenállást keltő vagy egyéb sértő szövegeket, feliratokat tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) burkolt vagy nyílt reklámot tartalmaznak, (viii) a Szervező vagy más 3. személy jó hírnevét sértik, vagy termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó sértő kijelentést, utalást tartalmaznak, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői, személyiségi jogát, (x) a Szervező termékeitől, szolgáltatásaitól eltérő bármilyen egyéb terméket, szolgáltatást, márkát, logót, szlogent, stb. megjelenítő tartalmúak, (xi) egészségre ártalmas anyagok használatára, bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére buzdítanak vagy egyéb módon jogsértőek, illetve tiltott tartalmúak, (xii) jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi jogszabályba ütköző kijelentést, megjelenítést tartalmazó, (xiii) természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését sértő, (xiv) amelyen a Játékostól eltérő személyek is szerepelnek ezen harmadik személyek hozzájárulása nélkül, amelyre figyelemmel a Pályázatnak a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelő megjelenítése nem lehetséges.

 

2.13 Amennyiben a Pályázat tartalma a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a 2.12. pontban felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, a Szervező azt kizárja a Játékból. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen Pályázatot feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak nem áll jogában a Szervező döntése ellen fellebbezni.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

3.1 A Játék 2021. október 8. 10 óra 00 perc 01 másodperctől 2021. október 15. 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.

 

4. SORSOLÁS, NYERTESEK MEGHATÁROZÁSA

 

4.1.1 Szervező a Játék időtartama alatt beküldött összes érvényes Pályázat közül a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 1 (egy) darab nyertes Játékost sorsol ki. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye. A sorsolásról a Lebonyolító jegyzőkönyvet készít.

 

4.1.2 A sorsolás időpontja: 2021.10.18. 10:00

 

4.1.3 A Szervező 1 (egy) db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre a 6. pontban foglaltak szerint, továbbá amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a nyereményt a 6.2. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény a Szervezőnél marad.

 

5. NYEREMÉNYEK

 

5.1 A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra:

 

1 darab 20.000 Ft értékű Medical Concept Classic memory párna a GIGAMATRAC felajánlásából, mely a CityMarket Bevásárlópark Soroksár GIGAMATRAC üzletében (1231 Budapest, Bevásárló u. 4.) vehető át 2021. november 15-ig.

 

5.2 A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható.

 

 

 

6. NYERTES JÁTÉKOSOK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

 

6.1 A Lebonyolító az adott sorsolást követő 5 (öt) napon belül értesíti a nyertes Játékost a Játékos részére küldött privát Facebook üzenetben, majd visszajelzés hiányában, az első értesítést követő 5 (öt) napon belül ismételten (a továbbiakban: Értesítés). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb a második Értesítést követő 5 napon belül visszaigazolni a Lebonyolító által Facebook üzenetben küldött válaszlevélben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni. Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost az Facebook profil elérhetetlensége, valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Szervező jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

 

6.2 A Nyeremény a CityMarket Bevásárlópark Soroksár GIGAMATRAC üzletében (1231 Budapest, Bevásárló u. 4.) személyesen kerül átadásra, hétköznapokon 10:00 és 18:00 között. Az átadás pontos részleteit a Lebonyolító egyezteti a nyertes Játékossal, Facebook üzenet formájában. A Nyereményt kizárólag a nyertes Játékos vagy az általa írásban meghatalmazott személy veheti át. A Nyeremény átvételére az Értesítéstől számított 10 munkanapon belül van lehetőség. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező/Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

6.3 A Szervező a Nyereményt és a nyertes Játékost a nyertes Játékos meghatározását követő 48 órán belül a Rajongói oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve vagy Facebook profil neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

 

6.4 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

7. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége, illetve egyéb esetlegesen felmerülő költség a nyertes Játékost terheli.

 

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

 

A Játékról részletes információk a Rajongói oldalon érhetők el. A Játékosok problémáikkal, kérdéseikkel kapcsolatban írhatnak a következő elérhetőségre: account@feat.agency

 

 

 

9. ADATVÉDELEM

 

9.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

9.1.1 Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (Facebook név; nyertesség esetén: teljes név) a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremény átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

9.1.2 Nyertesség esetén nevüket vagy Facebook profil nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan a Weboldalon nyilvánosságra hozza; és

9.1.3 részvételükkel minden tekintetben, önként és kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

9.2 A megadott adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi, mint adatfeldolgozó.

 

9.3 A Szervező a Játékosok által megadott adatokat a Játék időtartamát követő 20 napig kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.

 

9.4 A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait a Játékos kifejezett hozzájárulása alapján.

 

9.5 A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

 

9.5.1 Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: A Játékos az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kap. A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról.

9.5.2 Helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga: A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

9.5.3 Az adatainak hordozhatóságához való jog: Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

9.5.4 Hozzájárulás visszavonásának joga: A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

9.6 Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan a Lebonyolítóhoz fordulhat postai levélben a Lebonyolító címén vagy emailben az alábbi elérhetőségen: account@feat.agency

 

9.7 Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül;

az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: 1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése esetén.

 

9.8 A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékban való részvétele a továbbiakban nem biztosítható.

 

9.9 A Szervező, mint adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

10.1 A Pályázatok, illetve az Értesítés visszaigazolásában foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

10.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át az 5.1. pontban megjelölt határidőig, úgy, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

 

10.3 A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a https://www.Facebook.com/ weboldalt, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a https://www.Facebook.com/ weboldalt, a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

10.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

10.5 Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a Facebook profilját vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

10.6 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook, illetve a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a facebook, illetve a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

 

10.7 Bármilyen a jelen Játékkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

10.8 A Játékra és a jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó.

 

 

 

Budapest, 2021. 10. 08.

 

Szervező